Reklamacije

Ukoliko želite da podnesete zahtev za reklamaciju najbolje je da nas kontaktirate na mail: webshop@obucapavle.rs ili na brojeve telefona: 018/856-015, 063/410-534

Oštećen proizvod biće zamenjen istim ili u slučaju da nismo u mogućnosti da zamenimo istim proizvodom, s obzirom na stanje zaliha, možete izabrati drugi model, a ukoliko je skuplji možete doplatiti razliku u iznosu.

Molimo Vas da račun obavezno čuvate. Garantni period je 6 meseci, jer bez racuna nećete moći da izvrsite reklamaciju. 

U slučaju da reklamirani proizvod nismo u mogućnosti da zamenimo novim zbog rasprodaje zaliha izvršićemo Vam povrat novca na isti način na koji ste nam uplatili.

Troškove povraćaja robe snosi kupac.

Pri vraćanju artikla isti pošaljite na adresu koja je istaknuta na sajtu. Tom prilikom pravilno napišite svoju adresu jer u protivnom nećemo biti u mogućnosti da vam obezbedimo povraćaj.

dfsd

sdfss

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik“ 62/2014) od 13.06.2014. godine, koji stupa na snagu 21.06.2014. godine primenjuje se od 21.09.2014., a na osnovu člana 17. Odluke o izmeni i dopuni osnivačkog akta, direktor „Obuće Pavle“doo donosi

           

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se zaštita potrošača ( kupaca) i način rešavanja reklamacija u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, objavljenom 13.06.2014.godine, koji stupa na snagu 21.06.2014., a čija primena počinje 21.09.2014. godine.

 

OPŠTE ODREDBE

                                                            

Član 2.

Osnovna prava potrošača, u smislu ovog zakona, jesu prava na:

 

1) zadovoljavanje osnovnih potreba - dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga, kao što su hrana, odeća, obuća i stambeni prostor, zdravstvena zaštita, obrazovanje i higijena;

2) bezbednost - zaštita od robe i usluga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu ili robe čije je posedovanje ili upotreba zabranjena;

3) obaveštenost - raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga;

4) izbor - mogućnost izbora između više roba i usluga po prihvatljivim cenama i uz odgovarajući kvalitet;

5) učešće - zastupljenost interesa potrošača u postupku donošenja i sprovođenja  politike zaštite potrošača i mogućnost da preko udruženja i saveza udruženja za zaštitupotrošača bude zastupljen u postupku usvajanja i sprovođenja politike zaštite potrošača;

6) pravnu zaštitu - zaštita prava potrošača u zakonom predviđenom postupku u slučaju povrede njegovog prava i naknada materijalne i nematerijalne štete koju mu pričini trgovac;

7) edukaciju - sticanje osnovnih znanja i veština neophodnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, kao i znanja o osnovnim pravima i dužnostima potrošača i načinu njihovog ostvarivanja;

8) na zdravu i održivu životnu sredinu - život i rad u sredini koja nije štetna za zdravlje i dobrobit sadašnje i budućih generacija, pravovremeno i potpuno informisanje o stanju životne sredine

                                                          

Član 3.

            Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a preuzeti su iz Zakona:

 

1)      Potrošač- je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

2)      Trgovac- je pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u sklopu svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.

3)      Prodavac - je,  u  smislu  odredaba  kojima  se  uređuje  zaštita potrošača  u  ostvarivanju  prava  iz  ugovora  o  prodaji i  zaštita  potrošača  u ostvarivanju prava iz ugovora o pružanju usluga, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge

 

ZAŠTITA POTROŠAČA

 

Član 4.

Potrošač ima pravo da kod trgovca vrši kupovinu robe direktno u prodajnim objektima ili putem internet prodaje, ima pravo na pravnu sigurnost i informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim osobinama robe prema deklaraciji za svaku pojedinačnu robu, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju na način regulisan ovim Pravilnikom i zakonskim propisima.

 

Član 5.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima. Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da čuva fiskalni račun.

 

Član 6.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako ne sačuva fiskalni isečak, odnosno račun kao dokaz da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu ili posredstvom internet prodaje, u zakonom propisanom roku.

 

Član 7.

Potrošač ima pravo da od prodavca dobije tačne, potpune i jasne informacije o stvarnim svojstvima i karakteristikama robe koju želi da kupi, obeležjima robe koju želi da kupi, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu reklamacije i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13. Zakona o zaštiti potrošača.

 

Član 8.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom  koju  može dati  na  posebnom  obrascu  za  odustanak  od  ugovora  zaključenog na daljinu, odnosno  izvan  poslovnih  prostorija  ili  na  drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).  

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija  smatra se blagovremenom ukoliko  je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući  potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom  roka  iz  člana  29.  ovog  zakona  prestaje  pravo  potrošača  na odustanak od ugovora.

Teret  dokazivanja  da  je  postupio u skladu sa odredbama st. 1.- 5. ovog  člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

 

OBAVEZE TRGOVCA U SLUČAJU ODUSTANKA OD UGOVORA

 

Član 9.

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac  vrši  povraćaj  koristeći  ista  sredstva  plaćanja  koja  je potrošač  koristio  u  prvobitnoj  transakciji,  osim  ako  se  potrošač  nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja  se vraća,  ili  dok  potrošač  ne  dostavi  dokaz  da  je  poslao  robu  trgovcu  u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u  njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora.

 

OBAVEZE POTROŠAČA U SLUČAJU ODUSTANKA OD UGOVORA

 

Član 10.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana iz stava 1. ovog člana.

Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio  sa tim da ih  on snosi ili  ako nije prethodno  obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu  vrednost  robe  koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno  da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora u skladu sa članom 8. ovog Pravilnika.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev  u skladu sa članom 8. Pravilnika, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa  izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu  prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

 

OBAVEZE PRODAVCA

 

Član 11.

Trgovac je dužan da, osim ako Zakonom nije drugačije propisano, na nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način istakne prodajnu, odnosno jediničnu cenu robe ili usluge, u skladu sa propisima koji uređuju trgovinu.

Ako prodavac prodaje robu ili pruža usluge po umanjenoj ceni dužan je da na nedvosmislen, lako uočljiv i čitak način  istakne cenu koja se primenjivala pre umanjenja i umanjenu cenu .

Prodavac je dužan da prodajnu cenu robe istakne na robi, odnosno ambalaži i na robi koja se nalazi u izlogu.

 

Član 12.

Prodavac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda fiskalni račun, a za robu kupljenu putem internet prodaje račun otpremnicu, koji moraju sadržati osnovne podatke o nazivu, adresi i podacima koji su značajni za utvrđivanje identiteta trgovca, prodatoj robi, konačnoj prodajnoj ceni i datumu izdavanja računa.

Račun mora sadržati i ostale podatke u skladu sa propisima.

Prodavac mora da se pridržava istaknute cene i uslova prodaje.

 

Član 13.

Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru, koja je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za nesaobraznost znao.

Prodavac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u času zaključenja ugovora     potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

 

POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE

 

Član 14.

Roba koja je predmet prodaje u prodajnim objektima "Obuće Pavle"doo ili putem internet prodaje je roba za koju se ne izdaje garantni list.

 

Član 15.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe kod kupovine putem internet prodaje.

Za odlučivanje o reklamacijama imenovana je komisija.

Komisiju za reklamacije čine tri člana koje imenuje direktor "Obuće Pavle" doo posebnom odlukom koja je sastavni deo ovog pravilnika.

 

Član 16.

Nedostatak postoji ako proizvod ne obezbeđuje sigurnost koja se s pravom očekuje s obzirom na sve okolnosti, uključujući reklamu, upotrebu proizvoda koja se razumno mogla očekivati i vreme kada je proizvod stavljen u promet.

Ne smatra se da  proizvod  ima nedostatak samo zato što je kasnije stavljen u promet kvalitetniji proizvod.

 

Član 17.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako  otklanjanje  nesaobraznosti  u  skladu  sa  stavom  2.  ovog  člana  nije moguće,  potrošač  ima  pravo  da  zahteva  odgovarajuće  umanjenje  cene  ili raskid ugovora ako:

1)  nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2)  ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3)  opravka  ili  zamena  ne  može  da  se  sprovede  bez  značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

4)  otklanjanje  nesaobraznosti  opravkom  ili  zamenom  predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno  opterećenje  za  prodavca  u  smislu  stava  3.  tačka  4)  ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove uzimajući u obzir:

1)  vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2)  značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3)  da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač  ima  pravo  da  zahteva  zamenu,  odgovarajuće  umanjenje  cene ili  da  raskine  ugovor  zbog  istog  ili  drugog  nedostatka  saobraznosti  koji  se posle  prve  opravke pojavi,  a  ponovna  opravka  je  moguća  samo  uz  izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

 

Član 18.

Ako roba nije kupljena preko internet prodaje, a potrošač nema uredan fiskalni isečak ovlašćeno lice će odbiti zahtev potrošača za reklamaciju.

 

                                              

Član 19.

Potrošač  može  da  izjavi  reklamaciju  prodavcu  radi  ostvarivanja svojih prava  iz  čl. 14 ovog  Pravilnika, kao i  zbog  pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakneobaveštenje o načinu i mestu  prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba  kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim  putem, elektronskim  putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

O izjavljenoj reklamaciji prodavac popunjava reklamacioni list u koji se unose sledeći podaci:

1) naziv robe

2) ime, prezime, adresa i kontakt telefon potrošača-primaoca

3) datum prodaje

4) datum reklamacije

5) opis nedostatka na robi prema opisu potrošača

6) zahtev potrošača ( otklanjanje greške, zamena ili vraćanje novca)

7) primedbe prodavca u vezi sa reklamacijom, posebno da li je do reklamacije došlo zbog pogrešnog rukovanja od strane potrošača ili posledica greške prodavca (proizvođača)

8) potpis potrošača i ovlašćenog lica

 

Zapisnik se sastavlja u tri primerka, od kojih se jedan uručuje potrošaču, jedan ostaje prodavcu, a treći se upućuje Komisiji za reklamacije ukoliko poslovođa, odnosno prodavac u prodajnom objektu ne može da ju razreši, odnosno proceni opravdanost reklamacije.

Nakon odluke Komisije o načinu rešavanja reklamacije, sastavlja se reklamacioni zapisnik u 3 primerka, od kojih jedan ostaje Komercijalnoj službi, jedan se dostavlja prodavcu, a jedan potrošaču koji ga preuzima u maloprodajnom objektu nakon što o tome primi obaveštenje SMS-om, mailom ili putem telefona.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u  elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije,  datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru  potrošaču, datumu  dostavljanja  te  odluke,  ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Ukoliko je robu kupio posredstvom internet prodaje, potrošač može reklamaciju podneti u pisanoj formi slanjem popunjenog reklamacionog list/zapisnika, koji je sastavni deo ovog Pravilnika, putem e-maila na adresu info@obucapavle.rs ili poštom na adresu Obuća Pavle doo, Naselje Novo selo bb, 18310 Bela Palanka. Reklamacioni zapisnik popunjava potrošač u skladu sa uputstvom.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana  prijema  reklamacije,  pisanim  ili  elektronskim  putem  odgovori potrošaču  na  izjavljenu  reklamaciju.  Odgovor  prodavca  na  reklamaciju potrošača mora  da sadrži odluku  da  li  prihvata reklamaciju,  izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao  i  da  dobije  njegovu saglasnost,  što  je  u  obavezi  da  evidentira  u evidenciji  primljenih  reklamacija.  Produžavanje  roka  za  rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Član 20.

Reklamaciji podleže roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama. Reklamaciji ne podleže roba koja se prodaje sa oznakom "roba sa nedostatkom".

Proizvod koji se reklamira mora se vratiti u čistom stanju i, po mogućnosti, u originalnom pakovanju.

Uz proizvod koji se reklamira, kupac mora obavezno priložiti fiskalni račun, odnosno račun-otpremnicu u slučaju da je roba kupljena preko Internet prodaje.

Nemogućnost  potrošača  da  dostavi  prodavcu  ambalažu  robe  ne  može biti  uslov za  rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

 

Član 21.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik tako što sačinjava Reklamacioni list i obaveštava o tome Komercijalnu službu, a služba Komisiju za reklamacije, ukoliko ovlašćeni radnik nije bio u mogućnosti da reklamaciju samostalno reši, nakon čega u zakonom propisanim rokovima obaveštava kupca o načinu rešavanja reklamacije.

Reklamacioni zapisnik dat je u prilogu ovog Pravilnika.

 

Član 22.

Zahtev se smatra osnovanim samo ako se nedostatak na robi pojavio u toku pravilne upotrebe od strane kupca prema priloženom uputstvu.

Ako se utvrdi da je nedostatak nastao krivicom kupca usled nepravilne upotrebe proizvoda ili produžene upotrebe za koje vreme se osnovano očekuje da može doći do nedostataka, ovakav zahtev se neće uvažiti i o tome će kupac biti obavešten u roku ne dužem od 8 dana od dana prijema reklamacije.

 

                                                  

Član 23.

Ako ovlašćeno lice-poslovođa, odnosno Komisija smatra da je reklamacija potrošača opravdana, a potrošač zahteva zamenu reklamirane robe robom iste vrste, uradiće zamenu odmah bez obaveze popunjavanja obrasca NI, što je obavezan da uradi u drugim slučajevima.

Za proizvod koji se daje kao zamena za neispravan proizvod, prodavac je u obavezi da izda novi račun, kao da je izvršio prodaju nove robe i od dana izdavanja tog računa potrošač ima pravo da u roku od šest meseci od dana izvršene zamene robe, podnese pismeni prigovor-reklamaciju prodavcu i za          zamenjeni proizvod.

 

Član 24.

Ako je reklamacija opravdana, a potrošač zahteva da mu se vrati novac, potrošaču će se novac vratiti po maloprodajnoj ceni reklamirane robe na dan kupovine.

U navedenom slučaju prodavac popunjava obrazac NI, umanjuje evidentirani promet za iznos vraćenog novca kroz evidenciju prometa dnevnog izveštaja.

 

Član 25.

Ako je reklamacija potrošača osnovana, a potrošač želi da zameni reklamiranu robu  robom druge vrste, ovlašćeno licepopunjava obrazac NI, evidentira promenu kroz dnevni izveštaj o vraćenom proizvodu.

Roba druge vrste koja se daje u zamenu evidentira se preko fiskalne kase.

 

Član 26.

Obrazac NI propisan je Pravilnikom o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja i sastavni je deo ovog Pravilnika.

 

Član 27.

Za maloletna lica reklamaciju mogu izvršiti samo roditelj odnosno staratelj.

 

 

POSEBNI SLUČAJEVI REKLAMACIJE

 

Član 28.

Ako se reklamira roba i utvrdi nedostatak koji je nastao kod proizvođača, prodavac je obavezan o nedostatku obavestiti komercijalnu službu privrednog društva i tražiti uputstvo za ostale količine koje se nalaze u prodaji. Komercijalna služba dužna je u pismenoj formi odgovoriti prodavcu u prodajnom objektu.

 

Član 29.

Reklamacija na vraćeni tzv."kusur" može se prihvatiti samo prilikom naplate, odnosno po izdavanju fiskalnog isečka.

Potrošač, prilikom naplate računa proverava da li mu je, u tačnom iznosu, vraćena razlika između predatog sredstva plaćanja i vrednosti računa prema fiskalnom isečku.

Posle udaljavanja potrošača sa mesta plaćanja, reklamacija iz stava 1 se ne može prihvatiti o čemu se potrošači moraju obavestiti.

 

NAKNADA ŠTETE

 

Član 30.

Oštećeni ima pravo na naknadu štete ako dokaže da je pretrpeo štetu, da je proizvod imao nedostatak i da postoji uzročna veza između tog nedostatka i pretrpljene štete.

Oštećeni ima pravo na naknadu neimovinske štete prema opštim pravilima o odgovornosti.

Član 31.

Proizvođač odgovara za štetu nastalu od proizvoda sa nedostatkom bez obzira na to da li je znao za nedostatak

Proizvođač neće da bude odgovoran za štetu od proizvoda sa nedostatkom ako dokaže da:

-          nije stavio proizvod u promet

-          nedostatak nije postojao u vreme kada je stavio proizvod u promet ili da se pojavio kasnije

-          nije proizveo proizvod namenjen prodaji ili drugoj vrsti stavljanja u promet i da proizvod nije proizveden u okviru njegove redovne delatnosti

-          je nedostatak nastao usled usaglašavanja svojstva proizvoda sa obavezujućim propisima donetim od strane nadležnog organa.

Proizvođač se može delimično ili potpuno osloboditi odgovornosti za štetu od proizvoda sa nedostatkom ako je oštećeni ili lice za koje je on odgovoran svojom krivicom doprineo nastanku štete.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 32.

Potrošač mora biti obavešten o obimu, uslovima i načinu rešavanja reklamacija kao i ostalim odredbama Pravilnika.

 

 

Član 33.

Pravilnik o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacija, privredno društvo ističe u svim maloprodajnim objektima i na web prodavnici kako bi potrošači bili s njim upoznati u skladu sa članom 29. ovog Pravilnika.

 

Član 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom početka primene novog Zakona o zaštiti potrošača, 21.09.2014.godine.

 

Član 35.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacija od 31.12.2010. godine.

 

            U Beloj Palanci, 20.06.2014.godine

 

                                                                                             

                                                                                  ______________________________

                                                                                              Srđan Pavlović, direktor

 

 

Prilozi:

  • Reklamacioni list
  • Reklamacioni zapisnik
  • Odluka o imenovanju Komisije za rešavanje reklamacija

Evidencija primljenih reklamacija

Formular za reklamaciju možete preuzeti ovde.